Правила на конкурса

Правила за играта „#nabalkona“ 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Играта се оргазнизира за периода 05.05.2020 г. до 10.06.2020 г. включително, под името#nabalkona, като участниците се включват чрез публикуването на видео и снимки в социалната мрежа Фейсбук, които се представят и на Интернет страницата https://balkona.design
2. Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга, предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, нито е обвързано със залог или със заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на участие.
3. Провеждането на играта става в съответствие с правилата, които ще бъдат публикувани на Интернет страницата https://balkona.design и в профила на „balkona.design“ във Фейсбук, както и във Фейсбук групата на играта na balkona (https://www.facebook.com/groups/na.balkona/) в периода на провеждането й.
4. Играта обхваща територията на Република България, като не включва територията на задгранични мисии на държавата или други, подобни на тях, физически локации в най-общ смисъл.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

4. Организатор на играта е „ОНА ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 204896433, с адрес: гр. София, ж.к.Хр. Смирненски “,бл. 12, наричано по-долу Организатор.
5. В играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които са се включили в играта чрез социалните мрежи Фейсбук.
6. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите правила, следните лица:
6.1. служители в компанията на Организатора;
6.2. лицата по т.19.2 от настоящите правила;
6.3. свързани лица на лицата по т. 6.1по-горе, по смисъла на §1, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ.

7. Всяко лице, което отговаря на изискванията на т.5 и за което не са налице ограниченията по т.6 от настоящите правила, може да участва в играта. Участието в играта е доброволно и безплатно.
8.Индивидуализирането на всеки участник с цел преценка на съответствието му с изискванията и ограниченията за участие в играта, както и на изявленията му за приемане на настоящите правила и съгласието му да участва в играта и на направените при регистрирането му и при участието му в играта изявления, ще се извършва посредством наименование на Фейсбук профил на участника.
9.1. Участието в играта се осъществява чрез публикуване на аудио-визуален материал (клип) или визуален материал (снимка) в страницата на Фейсбук група – na.balkona (https://www.facebook.com/groups/na.balkona/). Участниците публикуват материали, като клиповете или снимките следва да бъде на тема – „Как и защо искам да трансформирам балкона си?“
9.2 Организаторът на играта или оторизирани от него лица от своя страна създават публикации на Интернет страницата на играта https://balkona.design, използвайки направените от участниците публикации като текст и аудио-визуален и/или визуален материал с цел гласуване за Победител на публиката.
9.3 Организаторът на играта или оторизирани от него лица по тяхна преценка могат да преобразуват публикуваните от участниците визуални материали (снимки) в аудио-визуален материал (клип) с цел по-доброто визуализиране на страницата на играта https://balkona.design.
9.4. Публикуваните в страницата на конкурса https://balkona.design аудио-визуални и визуални материали ще бъдат достъпни в срок от 10 (десет) години от датата на приключване на периода по т.1 от настоящите правила.
9.5. С факта на публикуване на аудио-визуален или визуален материал във Фейсбук групата na.balkona (https://www.facebook.com/groups/na.balkona/), конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията на т.5, че спрямо него не са налице предпоставките по т.6 от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, включително и чрез обработващ личните данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.
10.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи една, повече или всички негови публикации, като с това изключи тези аудио-визуални и/или визуални материали от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период от време.
10.2. По всяко време от съществуването на Интернет страницата https://balkona.design, независимо дали докато трае играта или след това, Организаторът на играта, действащ чрез редактор на страницата, може да премахне от нея публикувани аудио-визуални или визуални материали, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта от страна на участника, публикувал съответните материали или ако модераторът прецени, че с действията си участникът нарушава правилата, изброени в т.13 от настоящите правила. Същото право Организаторът на играта има и ако прецени, че публикуваните от участника материали не отговарят на критериите по т.13 по-долу. Ако при премахване на материалите от модератора, играта още не е приключила, то с това действие Организаторът отстранява участника, който ги е публикувал, от участие в играта.
10.3. При прекратяване на играта или на участието на отделен участник в нея, Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, на гласувалите, както и на всякакви други трети лица.
11.1. Аудио-визуалните и/или визуални материали, публикувани от всеки участник в групата на играта и качени от Организатора в сайта на играта https://balkona.design, трябва да бъдат заснети от участника в играта или той да притежава на друго основание авторските права върху тях. Когато в даден материал са заснети лица, различни от участника, тези лица трябва да са дали съгласието си както за публикуването на материала във групата на играта и на Интернет страницата на играта https://balkona.design, където те ще бъдат поставени, респ. за използването на изходния материал за създаването на тези произведения. Ако лицата, заснети в материала, са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласието за качване на материала или използване на изходния материал за създаване на публикувания аудио-визуален или визуален материал, се дава от родителите им, респ. от техните попечители/ настойници.
11.2. С факта на публикуване на аудио-визуалния или визуален материал във Фейсбук групата на играта, всеки участник декларира, че е автор на материала, респ. на изходния материал, от който той е създаден, или че на друго основание притежава авторските права върху него.
11.3. С факта на публикуване на аудио-визуалния или визуален материал във Фейсбук групата на играта, всеки участник в играта декларира, че прави това с изричното съгласие на всички лица, които са заснети в този материал и в изходния материал за създаването му. Също така, участникът декларира, че когато заснетите лица са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласие за публикуване на снимките, респ. за използване на изходния материал, включително и за публикуването им на Интернет страницата https://balkona.design, е дадено от техните родителите, респ. от техните попечители/настойници.
12. Едно физическо лице може да участва в играта неограничен брой пъти с различни аудио-визуални и/или визуални произведения.
13. Не се допуска публикуването във Фейсбук групата на играта (https://www.facebook.com/groups/na.balkona/), както и на Интернет страницата https://balkona.design, респективнои участието в играта на аудио-визуални и визуални материали, които:
13.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и призиви за дискриминация или към етнически конфликти;
13.2. Целят рекламиране на марка стока или услуга. В това число са забранени аудио-визуални и визуални материали, съдържащи разпознаваеми етикети, символи, марки, дизайни и др., създаващи асоциации с конкретни стоки и/или услуги, чрез които се цели рекламиране на определена стока и/или услуга; Изключения се правят за публикации от официални партньори, медийни партньори на играта, както и за конкретни стоки и/или услуги, предоставяни от Организатора.
13.3. Създадени са в нарушение на правилата на т.9 – т.12 включително от настоящите правила;
13.4. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата;
13.5. Са с агресивно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание;
13.5. Пропагандират (включително индиректно) използването на наркотици или други забранени и упойващи вещества, алкохолни напитки или тютюневи изделия;
13.6. Са с порнографски характер;
13.7. Съдържат някаква форма на насилие, независимо от неговия обект;
13.8. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя;
13.9. Не са любителски (авторски);
13.10. Са неподходящи за възприемане от лица, ненавършили 14 години, независимо от причината за това;
13.11. Съдържат или разкриват лични данни на лица, които не са дали съгласието си за това по реда, установен в действащото законодателство и в настоящите правила;
13.12. По друг начин нарушават разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, на настоящите правила или на морала/добрите нрави.
14. Всеки аудио-визуален и/или визуален материал, който е публикуван от участник в играта, подлежи на преглед от модератор, преди да бъде публикуван (поставен) на Интернет страницата https://balkona.design и да стане достъпен за всички посетители на страницата. Модераторът може по своя преценка за съответствие с критериите по т.10 и т.13 по-горе, да публикува материала или да го отстрани от участие в играта, в който случай той не се публикува.
15.1. След публикуване на одобрен от модератора аудио-визуален и/или визуален материал, той ще бъде достъпен за всички посетители на Интернет страницата https://balkona.design, които ще могат да го виждат и ще остане достъпен за всички потребители докато страницата съществува. Участникът в играта дава изричното си съгласие за тези последици на публикуването на материала във Интернет страницата https://balkona.design, с факта на публикуването му във Фейсбук групата на играта (https://www.facebook.com/groups/na.balkona/).
15.2. По всяко време от съществуването на Интернет страницата https://balkona.design, независимо дали докато трае играта или след това, всеки участник има право да поиска публикуван от него аудио-визуален и/или визуален материал, да бъде премахнат от страницата https://balkona.design. Искането се отправя на имейл адрес na.balkona@balkona.design и в седемдневен срок от постъпването му, съответният материал следва да бъде премахнат.
16. Публикуван на Интернет страницата https://balkona.design материал може да бъде премахнат и по искане на трето лице, което претендира, че е автор на материала и че не е дало съгласието си за публикуването му, или че е заснето в материала и не е съгласно той да бъде публикуван или че съответният материал го засяга, тъй като е в нарушение на правилата на т.13 по-горе. Искането, заедно с доказателствата в негова подкрепа, се изпращат от третото лице на имейл адреса na.balkona@balkona.design и в седемдневен срок от постъпването му, модератор на страницата преценява дали съответният материал да бъде премахнат. Участникът в играта не може да оспорва премахването на публикувания от него материал от Интернет страницата https://balkona.design, ако то е направено от модератора в резултат на постъпило искане от страна на трето лице по реда на предходните изречения, нито да претендира обезщетение за вреди, настъпили от такова премахване на материала/ите.

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДИ

16. Играта се провежда, като желаещите да участват, могат да публикуват във Фейсбук групата на играта na.balkona (https://www.facebook.com/groups/na.balkona/) аудио-визуални произведения (клипове) и/или визуални произведения (снимки) по реда на предходния раздел, в периода от 05.05.2020 г. до 05.06.2020 г. включително.
17. Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати играта по всяко време в случай, че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на правилата на играта или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на играта се обявява на Интернет страницата https://balkona.design
18.1 В периода по т.1 от настоящите правила всяко лице, което желае, може да посети Интернет страницата https://balkona.design и да гласува за някой от публикуваните аудио-визуални материали (видео) на участниците. Гласуването ще се извършва чрез съответен бутон на Интернет страницата. Всеки посетител ще може да гласува само веднъж за целия период на провеждане на играта. Поради това, няма да се допуска подаването на повече от един глас от един IP адрес. В случай, че бъде подаден повече от един глас от един IP адрес, предвид ще се взема само първият подаден от този IP адрес глас.
18.2 Организаторът на играта определя едно или повече лица, които ще оценяват аудио-визуалните и визуални материали, публикувани на Интернет страницата https://balkona.design
19.1  След края на периода за публикуване на аудио-визуални и визуални материали и за гласуване, определен съгласно т.1 от настоящите правила, се определят двама печеливши участници съгласно преценките на оценяващите  – жури на конкурса, а отделно събралият най-много гласове чрез гласуването на Интернет страницата https://balkona.design печели награда на публиката. Заедно с печелившия участник, ще бъде определен и заместник в случай, че с печелившия участник не бъде установен контакт, или не предостави личните си данни, позволяващи индивидуализирането му, или откаже да получи наградата си. Всички печеливши участници ще бъдат обявени във Фейсбук групата на играта na.balkona(https://www.facebook.com/groups/na.balkona/) и на Интернет страницата https://balkona.design в срок до 10.06.2020 г.
19.2 Всеки печеливш участник ще получи като награда 3D проект на балкон, които ще бъде предоставен от Организатора на играта. За първа награда организаторът ще предостави и реализиране на проекта. Спечелилите конкурса не могат да оспорват имената на печелившите, както и не могат да предявяват изисквания и претенции относно визията на проекта или съдържанието на изпълнението. Ако не харесат или откажат изпълнението на 3D проекта или реализацията му, Организатора не дължи каквито и да било неустойки на лицата.
19.3 Организаторът си запазва правото да променя наградите по предходната точка и да предостави различна от посочената награда .
20. Печелившите участници ще бъдат уведомявани от Организатора за правото си да получат своите награди чрез изпращане на лично съобщение до Фейсбук профила на печелившия.
21. В срок от 3 (три) дни от изпращането на съобщението по т.21 от настоящите правила, печелившите участници следва да изпратят трите си имена, точен пощенски адрес и телефон за контакт на лично съобщение до мейла на ОРГАНИЗАТОРА, а именно na.balkona@balkona.design. Всеки печеливш участник подписва и писмена декларация, в която заявява съгласието си да предостави личните си данни на Организатора и съгласието си Организаторът да обработва личните му данни в срока и за целите, посочени в настоящите правила. Ако в срока по изречение първо печеливш участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните участници. Спрямо резервните участници съответно се прилагат правилата на т.21 и на предходните изречения на тази т.22. Ако и първият резервен участник не изпрати личните си данни в срок от 3 (три) дни от датата на обявяването му по реда на т.21, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен участник при съответно приложение на т.21 и т.22 от настоящите правила. В случай, че и вторият участник не изпрати в срок личните си данни, наградата не се предоставя.
22.1 В случай, че определен за печеливш участник, не отговаря на изискванията по т.5 или спрямо него има ограничение за участие по т.6 от настоящите правила, наградата му се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.
22.2. В случай, че определен за печеливш участник заяви, че не желае да получи наградата си, наградата му се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.
23. Награда за второ и трето място, както и Наградата на публиката под формата на 3D проект, ще бъде изпълнена в срок от 10 дни след спечелването й, а реализацията на проекта ще се случи в срок от 20 дни след изпълнението на 3D Проекта. Организатора си запазва правото да промени срока за изпълнение на всяка от наградите.
24. Никой печеливш (редовен или резервен) не може да получи повече от една награда.
25. След получаване на наградите, печелившите участници се задължават да изпратят и-мейл до Организатора на адрес na.balkona@balkona.design, една или повече снимки на реализираните балкони с помощта на изработените 3D проекти. За снимките по настоящата точка се прилагат съответно всички разпоредби (изисквания и ограничения) на настоящите правила относно аудио-визуалните и визуални материали, с които печелившият е участвал в играта, доколкото изрично не е предвидено друго.
26. Участникът, спечелил първа награда, се задължава да снима видео интервю с Организатора или оторизирани от него трети лица, след реализирането на проекта от страна на Организатора на играта. Също така се съгласява видео, аудио и текстови материали, създадени от Организатора с участието на участника, да се ползват от Организатора с рекламна цел за неограничен период от време.

V. ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРА ВЪРХУ АУДИО-ВИЗУАЛНИТЕ И/ИЛИ ВИЗУАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ

27. С факта на публикуване на аудио-визуалния или визуален материал във Фейсбук групата на играта na.balkona (https://www.facebook.com/groups/na.balkona/), всеки участник отстъпва на Организатора всички имуществени и прехвърлимите неимуществени авторски права на сценариста, режисьора, автора на текста и автора на музиката, както и сродните на авторските права на оператора и артист-изпълнителите върху материала, като разрешава на Организатора да публикува този материал на Интернет страницата https://balkona.design и да го запази публикуван там за неограничен период от време.
28.1. С изпращането на снимката/снимките по т. 26 и т.27 по-горе, лицето, което ги е изпратило, отстъпва на Организатора всички имуществени и прехвърлимите неимуществени авторски права на сценариста и режисьора, както и сродни на авторските права на оператора и артист-изпълнителите върху тези снимки. Правата по предходното изречение включват всички възможни форми на използване на всяка от снимките, включително, но не само: възпроизвеждането на снимката, разпространението сред неограничен брой лица на екземпляри от нея, публичното представяне на снимката, излъчването на снимката по безжичен път, предаването и препредаването на снимката по кабел, публичното показване на снимката, преработката и синхронизацията на снимката, включително приспособяването ѝ и внасянето на всякакъв вид промени в нея, както и използването на снимката за създаване на ново, производно от нея произведение, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до снимката или до част от нея по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, извършването на посочените действия по начин, даващ възможност снимката да бъде възприета от неограничен брой лица, публикуването на снимката в Интернет и каналите на Организатора в социалните мрежи, в мрежи и страници за видеосподеляне и др.
28.2. С изпращането на аудио-визуалните и визуалните материали по т.26 и т.27 по-горе, лицето, което ги е е изпратило, отстъпва на Организатора да реши дали и кога съответия материал може да бъде разгласен и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това; да иска запазване на целостта на всеки един от материалите и да се противопоставя на всякакви промени в тях от страна на трети лица, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси; на достъп до оригинала на всеки един от материалите, когато те се намират във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на имуществено или неимуществено право, предвидено в тези правила; да спре използването на всеки от материалите поради промени в убежденията си; да променя всеки от материалите, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица; да реши дали всеки от материалите да бъде разгласен под псевдоним или анонимно; да изисква запазване целостта и неизменяемостта на всеки от материалите при възпроизвеждането или използването им по какъвто и да било начин.
28.3. Правата по настоящата т.28 се отстъпват на Организатора като изключителни, за неограничена територия и за срок от 10 (десет) години и свободно прехвърлими. Независимо от горното, Организаторът има право да запази публикуваните в различни Интернет канали и Интернет страници за споделяне снимки неограничено време в тези канали и страници, като преустанови другите форми на използването им след изтичане на срока по изречение първо.
28.4. За направеното по силата на настоящите правила отстъпване на правата по т.28.1 – т.28.3 включително, лицето, изпращащо материалите, представя съответна декларация.

VI. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

29. Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта. Организаторът не носи отговорност за качеството на електронната комуникация, чрез която участниците осъществяват участието си в играта. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата https://balkona.design, вследствие на експлоатиране на съответното техническо оборудване на участника.
30. Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужд профил във Фейсбук, както и за използването от страна на участник на чужди лични данни.
31. Организаторът не носи отговорност за верността на декларациите по т.9, т.26, т.28.4 и т.36 от настоящите правила, направени от участниците в играта, включително, но не само, за авторството на участниците върху публикуваните от тях материали.
32. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на аудио-визуалните и визуалните материалите, публикувани от участниците в играта на страницата https://balkona.design

VIІ. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

33.1. Всеки участник носи отговорност в случай, че направена от него декларация по т.9, т.26, т.28.4 и т.36 от настоящите правила, е невярна. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за последиците от неверността на тези декларации, включително за използването на аудио-визуалните и/или визуални материали, които не е имал право да използва. Също така, участникът дължи на Организатора пълно обезщетение за всички имуществени санкции и/или обезщетения, които той се изисква да заплати на административен орган или на което и да е друго лице, в резултат на неверността на декларациите на участника, включително за използването на личните данни, относно които са дадени неверните декларации, направени от участника, както и обезщетение за всички разноски, претърпени от Организатора в хода на съответните административни, съдебни и изпълнителни производства, включително разноските за адвокатска защита.
33.2. Всеки участник носи отговорност и ако своевременно не посочи точни лични данни за получаване на наградата си, ако не се легитимира надлежно пред куриера, за да я получи или ако не я получи своевременно от куриера.
34. Всеки участник носи отговорност в случай, че е използвал чужд профил във Фейсбук, както и ако е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на профил във Фейсбук и/или лични данни, които не е имал право да използва.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

35. Организаторът е администратор на лични даннии гарантира, че предоставените лични данни на участниците в играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.
36.1. С предоставянето на личните си данни всеки участник сключва с Организатора договор при общите условия на настоящите правила, като личните му данни се считат за предоставени на основание чл.6, ал.1, „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. С предоставянето на личните си данни частникът дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на тези му лични данни (три имена, телефон и пощенски адрес за доставка на наградата) от Организатора и/или от негови партньори за следното:
- с цел валидно участие в играта;
- за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди;
- за реализиране на правата и за изпълнение на задълженията на Организатора, произтичащи от настоящите правила, респ. от сключените с участниците договори и от приложимото законодателство.
- за търговски, рекламни и/или маркетингови цели на Организатора на играта и/или негови партньори.
36.2. С предоставянето на личните си данни всеки участник, на основание чл.6, ал.1, „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни за целите по т.36.1 за период от 1 (една) година след приключване на играта, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година след приключване на съответното производство.
37. С регистрирането си за участие в играта участникът се съгласява, че наименованието му според неговия профил в социалните мрежи Фейсбук, както и истинското му име може да бъдат публикувани на https://balkona.design в случай, че e обявен за спечелил награда.
38. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите, различни от тези по т.36, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Оператора на посочения в тези Правила негов адрес за кореспонденция.
39. Отказът да се предоставят личните данни по т.22 води до невъзможност за получаване на спечелената награда.
40. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата игра и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при общите условия на тези правила, или в случаите, в които това е предвидено със закон.
41. В случай на несъгласие с действията на Организатора като администратор на лични данни или на евентуално използвания от него обработващ личните данни, титулярят на личните данни може да подаде жалба или сигнал до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на електронна поща: kzld@cpdp.bg или на тел. 02/91-53-519.

IХ. РАЗНИ

42.С публикуване на аудио-визуален и/или визуален материал за участие в играта, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта.
43. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата на играта https://balkona.design и във Фейсбук профила на играта na.balkona (https://www.facebook.com/groups/na.balkona/)
44. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София. Тази клауза представлява изрична писмена договореност по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК, която участникът заявява, че приема с регистрирането си за участие в играта.